REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA TARANKO

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera Taranko, udostępnianego przez Taranko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; adres:

ul. Marynarki Polskiej 73b, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000162074, REGON 192903799, NIP 9570857274, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł.

1. Dane kontaktowe Spółki: Taranko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marynarki Polskiej 73b, 80- 557 Gdańsk, e-mail: taranko@taranko.com, tel.: (58) 343-10-49.

2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera Taranko, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z usługi Newslettera Taranko uwarunkowane jest posiadaniem przez użytkownika:

a. dostępu do określonych urządzeń, w tym w szczególności komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do sieci Internet, oraz

b. dostępu do przeglądarki internetowej, oraz

c. posiadaniem aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) lub d. posiadaniem numeru telefonu.

4. Usługa Newsletter Taranko świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji z usługi przez użytkownika lub zaprzestania świadczenia usługi przez Spółkę.

5. W ramach usługi Newsletter Taranko, na adres e-mail wskazany przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez komunikator internetowy, wiadomości push w aplikacjach, wiadomości wyświetlane lub wysłane w ramach portali społecznościowych lub na numer telefonu wskazany przez użytkownika, za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS lub komunikatora internetowego, wysyłana jest informacja o produktach oferowanych przez Taranko, informacje o otwarciu nowych salonów Taranko, nowościach, aktualnych promocjach, konkursach, wydarzeniach oraz inne wiadomości dotyczące Taranko i oferowanych przez nią produktów (materiały prasowe, informacje o prowadzonym przez Taranko blogu internetowym).

6. Newsletter Taranko wysyłany jest nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

7. Informacje przekazywane za pośrednictwem usługi Newsletter Taranko kierowane są do użytkownika w formie listu elektronicznego na wskazany przez niego adres e-mail (adres poczty elektronicznej), jak również w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem komunikatora internetowego, wiadomości push w aplikacjach, wiadomości wyświetlanych lub wysłanych w ramach portali społecznościowych lub na numer telefonu wskazany przez użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS lub komunikatora internetowego.

8. Subskrypcja (zamówienie usługi) Newsletter Taranko jest możliwa po wykonaniu przez użytkownika następujących czynności:

a. wpisanie (podanie) adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu użytkownika w formularzu udostępnianym na stronie www.taranko.com lub w momencie rejestracji nowego użytkownika e-sklepu www.taranko.com i wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych, poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”, a także poprzez podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu w formularzu Klubu Taranko wypełnianego w salonie stacjonarnym.

b. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i informacji o promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),

c. w przypadku wpisania w formularzu numeru telefonu, wyrażenie zgody na używanie przez Taranko Sp. z o.o., telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika, dla celów marketingu bezpośredniego i przesyłania Newslettera Taranko zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.)

d. zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,

e. użytkownicy wyrażający chęć subskrypcji w momencie rejestracji w e-sklepie, dodatkowo muszą kliknąć w link potwierdzający rejestrację przekazany na adres e-mail użytkownika w przesłanej przez e-sklep Taranko (www.taranko.com) wiadomości elektronicznej o tytule „Prosimy o potwierdzenie subskrypcji Newslettera Taranko”.

9. W ramach usługi każdy Newsletter Taranko zawiera informację o nadawcy usługi: Taranko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; adres: ul. Marynarki Polskiej 73b, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000162074, REGON 192903799, NIP 9570857274, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter Taranko oraz o sposobie zmiany adresu email użytkownika lub jego numeru telefonu, na który wysyłany jest Newsletter Taranko.

10. Zamówienie usługi Newsletter Taranko zgodnie z postanowieniami ust. 8 Regulaminu, skutkuje dodaniem adresu e-mail użytkownika do listy kontaktów elektronicznych Newslettera Taranko i/lub dodaniem numeru telefonu do listy kontaktów telefonicznych Newslettera Taranko. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej użytkownika lub jego numeru telefonu jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter Taranko.

11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter Taranko jest Taranko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; adres: ul. Marynarki Polskiej 73b, 80557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000162074, REGON 192903799, NIP 9570857274, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł.

12. Taranko Sp. z o.o. przetwarza przekazane przez użytkowników i zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) . Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.taranko.com.

13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, z użyciem którego wysyłany jest Newsletter Taranko lub zrezygnować z usługi Newsletter Taranko, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera Taranko, o treści: „Możesz anulować subskrypcję w dowolnym czasie”. Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe w postaci numeru telefonu, może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio numer telefonu, na który wysyłany jest Newsletter Taranko lub zrezygnować z usługi Newsletter Taranko, poprzez zgłoszenie takiego żądania w dowolnym salonie stacjonarnym lub wysłaniu prośby na adres marketing@taranko.com.

14. W ramach świadczenia usługi Newsletter Taranko użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o charakterze bezprawnym.

15. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter Taranko za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@taranko.com lub telefonicznie, dzwoniąc na numer (58) 343 10 49, czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta użytkownik).

16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres email podany podczas subskrypcji usługi Newsletter Taranko lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, na adres e-mail inny niż podany w ramach subskrypcji usługi Newsletter Taranko lub inny preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Taranko Sp. z o.o. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Taranko Sp. z o.o. zwróci się do użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

17. Taranko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez przesłanie za pośrednictwem usługi Newsletter Taranko oraz na adres e-mail/numer telefonu wskazany podczas subskrypcji usługi informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter Taranko w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

19. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem www.taranko.com w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

20. Taranko Sp. z o.o. poleca użytkownikom zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.taranko.com